روزی که میرزای شیرازی حکم حرام بودن استعمال توتون و تنباکو را صادر کرد در تهران تا بعد از ظهر مردم همه قلیان ها را شکستند و انبارهای توتون و تنباکو را به آتش کشیدند؛

به گزارش پارسینه، شاید زمانی که نام از قلیان و قلیان کشیدن می آید ناخودآگاه به زمان قاجار و ناصرالدین شاه برویم. می گویند اولین، عشق قلیان، تاریخ ناصرالدین شاه بوده تا آنجا که وی در دربار همایونی برای همه موارد قلیان مخصوص خود را داشت.
مورخین می گویند احتمالا کشیدن قلیان که اختراع هندی-ایرانی است از زمان شاه طهماسب اول آغاز شده و در دوره قاجار فراگیر شده است آنطور که توانست محملی برای یک حرکت اعتراضی در عصر ناصرالدین شاه باشد.
‘نهضت تنباکو’ جنبشی اجتماعی در اعتراض به اعطای امتیاز انحصاری تنباکو به شرکت ‘رِژی’ به مدت ۵۵ سال بود که طی آن با فتوای آیت الله میرزای شیرازی استعمال توتون و تنباکو حرام اعلام شد و مردم با شکستن قلیان ها اولین مبارزات ضد استعماری خود را کلید زدند.
روزی که میرزای شیرازی حکم حرام بودن استعمال توتون و تنباکو را صادر کرد در تهران تا بعد از ظهر مردم همه قلیان ها را شکستند و انبارهای توتون و تنباکو را به آتش کشیدند؛ حتی در یکی از شهرها، تعدادی از جوانان به خانه حاکم هجوم بردند تا او را از قلیان کشیدن منع کنند و به او گفتند: اقا میرزا فرمودند، استعمال تنباکو، …

121

عکس های قلیان کشیدن زنان قاجار